US Chito-Ryu Headquarters
Covington, Kentucky
William J. Dometrich, Hanshi
Barbara E. Dometrich, Meiyo Hanshi


Yoseikan II Karate Dojo
Cincinnati, Ohio
Lawrence Hawkins III, Shihan


Fort Bragg Yoseikan
Fort Bragg, North Carolina
Warren Pochinski, Shihan


Yoseikan Orlando Dojo II
Orlando, Florida
James Acampora, Shihan


Rochester Chito-ryu Dojo
Rochester, New York
Jesse Brown, Shihan


Crozet Yoseikan
Crozet, Virginia
Erin Hagedorn, Sensei
Richard Rike, Sensei